گفت و گو با ستاره والیبال دنیا که با فریادهایش حسابی ایرانی ها را شاکی کرده بود

گفت و گو با ستاره والیبال دنیا که با فریادهایش حسابی ایرانی ها را شاکی کرده بود
کوبیاک می گوید:« تازمانی که تماشاگران کتکم نزنند ، در زمین فریاد می زنم»

گفت و گو با ستاره والیبال دنیا که با فریادهایش حسابی ایرانی ها را شاکی کرده بود

کوبیاک می گوید:« تازمانی که تماشاگران کتکم نزنند ، در زمین فریاد می زنم»
گفت و گو با ستاره والیبال دنیا که با فریادهایش حسابی ایرانی ها را شاکی کرده بود

مرجع سلامتی

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author