گفت‌وگو با بازیکنی که در حسرت بازی در آ.ث‌.میلان ماند

گفت‌وگو با بازیکنی که در حسرت بازی در آ.ث‌.میلان ماند
اصفهان زیبا نوشت: عبدالعلی چنگیز از این روزهای فوتبالش گفت.

گفت‌وگو با بازیکنی که در حسرت بازی در آ.ث‌.میلان ماند

اصفهان زیبا نوشت: عبدالعلی چنگیز از این روزهای فوتبالش گفت.
گفت‌وگو با بازیکنی که در حسرت بازی در آ.ث‌.میلان ماند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author