گزارش:/ نقش مسی در ناکامی های اخیر بارسلونا

گزارش:/ نقش مسی در ناکامی های اخیر بارسلونا
بارسلونا در 5 بازی این فصل خود موفق به کسب حداکثر امتیارات لازم نشده و وجه مشترک همه این بازی ها یک نام است: لئو مسی.

گزارش:/ نقش مسی در ناکامی های اخیر بارسلونا

بارسلونا در 5 بازی این فصل خود موفق به کسب حداکثر امتیارات لازم نشده و وجه مشترک همه این بازی ها یک نام است: لئو مسی.
گزارش:/ نقش مسی در ناکامی های اخیر بارسلونا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author