گزارش:/ راموس و کم اهمیت بودن غیبت او در رئال

گزارش:/ راموس و کم اهمیت بودن غیبت او در رئال
رئال به خصوص در دوران زیدان و بنتیس، هرگز به مشکل خاصی در نبود کاپیتان خود سرخیو راموس برخورد نکرده است.

گزارش:/ راموس و کم اهمیت بودن غیبت او در رئال

رئال به خصوص در دوران زیدان و بنتیس، هرگز به مشکل خاصی در نبود کاپیتان خود سرخیو راموس برخورد نکرده است.
گزارش:/ راموس و کم اهمیت بودن غیبت او در رئال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author