گزارش/ بارسلونا و کابوس 6 ساله در زمین سوسیداد

گزارش/ بارسلونا و کابوس 6 ساله در زمین سوسیداد
 ورزشگاه اختصاصی رئال سوسیداد “آنوئتا”، در شش سال اخیر همواره کابوس بزرگی برای بارسلونا بوده؛ بطوریکه آبی اناری ها در پیروزی مقابل سوسیداد همیشه ناکام مانده اند.

گزارش/ بارسلونا و کابوس 6 ساله در زمین سوسیداد

 ورزشگاه اختصاصی رئال سوسیداد “آنوئتا”، در شش سال اخیر همواره کابوس بزرگی برای بارسلونا بوده؛ بطوریکه آبی اناری ها در پیروزی مقابل سوسیداد همیشه ناکام مانده اند.
گزارش/ بارسلونا و کابوس 6 ساله در زمین سوسیداد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author