گزارش آ.اس/ غیبت کریم بنزما در سوپرکاپ اروپا

گزارش آ.اس/ غیبت کریم بنزما در سوپرکاپ اروپا
وضعیت کریم بنزما برای بازی مقابل سویا در سوپرکاپ اروپا در هاله از ابهام قرار دارد.

گزارش آ.اس/ غیبت کریم بنزما در سوپرکاپ اروپا

وضعیت کریم بنزما برای بازی مقابل سویا در سوپرکاپ اروپا در هاله از ابهام قرار دارد.
گزارش آ.اس/ غیبت کریم بنزما در سوپرکاپ اروپا

label, , , , , , , , , , , ,

About the author