گزارش؛ مصائب زیدان بدون گرت بیل

گزارش؛ مصائب زیدان بدون گرت بیل
با غیبت گرت بیل، زین الدین زیدان در هفته های آینده مشکلات زیادی را برای چینش ترکیب کهکشانی ها تجربه خواهد کرد.

گزارش؛ مصائب زیدان بدون گرت بیل

با غیبت گرت بیل، زین الدین زیدان در هفته های آینده مشکلات زیادی را برای چینش ترکیب کهکشانی ها تجربه خواهد کرد.
گزارش؛ مصائب زیدان بدون گرت بیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author