گرمای بیش از حد اهواز بازی استقلال ها را متوقف کرد

گرمای بیش از حد اهواز بازی استقلال ها را متوقف کرد
گرمای شهر اهواز به حد زیادی رسیده است.

گرمای بیش از حد اهواز بازی استقلال ها را متوقف کرد

گرمای شهر اهواز به حد زیادی رسیده است.
گرمای بیش از حد اهواز بازی استقلال ها را متوقف کرد

صبحانه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author