گاز در خطوط لوله منطقه ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی تهران به جریان افتاد

گاز در خطوط لوله منطقه ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی تهران به جریان افتاد
با تغییر آرایش خطوط لوله گاز ۹۰ درصد مشترکانی که به دلیل فرونشست زمین منطقه ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی تهران قطع شده بود، وصل شد.
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


گاز در خطوط لوله منطقه ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی تهران به جریان افتاد

با تغییر آرایش خطوط لوله گاز ۹۰ درصد مشترکانی که به دلیل فرونشست زمین منطقه ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی تهران قطع شده بود، وصل شد.
۱۸:۵۵ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۱ شهریور


گاز در خطوط لوله منطقه ستاری شمالی و خیابان پیامبر مرکزی تهران به جریان افتاد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author