گاردین: تحقیر جنسی مظنونان در امریکا

گاردین: تحقیر جنسی مظنونان در امریکا
به نوشته گاردین سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، افرادمظنون به فعالیت های تروریستی را عریان کرده و از آن‌ها عکس برهنه می گیرد که این تحقیرجنسی مظنونان سوال برانگیز است.
۱۰:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


گاردین: تحقیر جنسی مظنونان در امریکا

به نوشته گاردین سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، افرادمظنون به فعالیت های تروریستی را عریان کرده و از آن‌ها عکس برهنه می گیرد که این تحقیرجنسی مظنونان سوال برانگیز است.
۱۰:۳۱ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۱۰ فروردین


گاردین: تحقیر جنسی مظنونان در امریکا

موسیقی روز

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author