کی‌روش در رختکن به بازیکنان تیم ملی چه گفت؟

کی‌روش در رختکن به بازیکنان تیم ملی چه گفت؟
سرمربی تیم ملی به بازیکنانش گفت ایران به آنها افتخار می کند.

کی‌روش در رختکن به بازیکنان تیم ملی چه گفت؟

سرمربی تیم ملی به بازیکنانش گفت ایران به آنها افتخار می کند.
کی‌روش در رختکن به بازیکنان تیم ملی چه گفت؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author