کی‌روش جواب عابدینی را داد؛/در مسایلی که به او ربط ندارد دخالت می‌کند

کی‌روش جواب عابدینی را داد؛/در مسایلی که به او ربط ندارد دخالت می‌کند
سرمربی تیم ملی فوتبال درباره اظهارنظرهای اخیر مطرح شده به صحبت پرداخت.

کی‌روش جواب عابدینی را داد؛/در مسایلی که به او ربط ندارد دخالت می‌کند

سرمربی تیم ملی فوتبال درباره اظهارنظرهای اخیر مطرح شده به صحبت پرداخت.
کی‌روش جواب عابدینی را داد؛/در مسایلی که به او ربط ندارد دخالت می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author