کی‌روش به شماره ۲۱ وظایف ویژه داد!

کی‌روش به شماره ۲۱ وظایف ویژه داد!
روزنامه خبرورزشی نوشت: از تمرینات تیم ملی خبر می‌رسد کارلوس کی‌روش حساب ویژه‌ای روی ضربات ایستگاهی باز کرده است.

کی‌روش به شماره ۲۱ وظایف ویژه داد!

روزنامه خبرورزشی نوشت: از تمرینات تیم ملی خبر می‌رسد کارلوس کی‌روش حساب ویژه‌ای روی ضربات ایستگاهی باز کرده است.
کی‌روش به شماره ۲۱ وظایف ویژه داد!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author