کی‌روش از فردا ساختمان ایفمارک را فتح می‌کند

کی‌روش از فردا ساختمان ایفمارک را فتح می‌کند
بالاخره کارلوس کی‌روش در ساختمان کمپ تیم‌های ملی مستقر خواهد شد.

کی‌روش از فردا ساختمان ایفمارک را فتح می‌کند

بالاخره کارلوس کی‌روش در ساختمان کمپ تیم‌های ملی مستقر خواهد شد.
کی‌روش از فردا ساختمان ایفمارک را فتح می‌کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author