کیمیا علیزاده: برای مسابقات جهانی برمی‌گردم

کیمیا علیزاده: برای مسابقات جهانی برمی‌گردم
کیمیا علیزاده بعد از عمل جراحی امید دارد که دوران نقاهت را سپری کرده و به مسابقات جهانی برسد.

کیمیا علیزاده: برای مسابقات جهانی برمی‌گردم

کیمیا علیزاده بعد از عمل جراحی امید دارد که دوران نقاهت را سپری کرده و به مسابقات جهانی برسد.
کیمیا علیزاده: برای مسابقات جهانی برمی‌گردم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author