کودتای آمریکایی

کودتای آمریکایی
بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵.م برابر ۱۳۲۳.ش کشورهای سلطه گر با ایجاد کودتای سیاسی و منزوی کردن نخبگان کشورها، تغییر در تئوری حکومتها جنگ سرد دیگری را بدون سلاح و خونریزی آغاز کردند تا نتیجه آن سراریز شدن منابع کشورها برای استکبار و دو قطبی شدن جهان شود.
۱۲:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


کودتای آمریکایی

بعد از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵.م برابر ۱۳۲۳.ش کشورهای سلطه گر با ایجاد کودتای سیاسی و منزوی کردن نخبگان کشورها، تغییر در تئوری حکومتها جنگ سرد دیگری را بدون سلاح و خونریزی آغاز کردند تا نتیجه آن سراریز شدن منابع کشورها برای استکبار و دو قطبی شدن جهان شود.
۱۲:۰۹ – ۱۳۹۵ جمعه ۵ شهریور


کودتای آمریکایی

label, , , , , , , ,

About the author