کوتینیو: کلوپ ذهنیت پیروزی به ما داده است

کوتینیو: کلوپ ذهنیت پیروزی به ما داده است
فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول به تمجید از افکار یورکن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول پرداخت.

کوتینیو: کلوپ ذهنیت پیروزی به ما داده است

فیلیپ کوتینیو، ستاره برزیلی لیورپول به تمجید از افکار یورکن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول پرداخت.
کوتینیو: کلوپ ذهنیت پیروزی به ما داده است

دانلود رایگان اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author