کنایه تند برانکو به مهدی طارمی/به فکر آقای گلی باش نه ارنج تیم!

کنایه تند برانکو به مهدی طارمی/به فکر آقای گلی باش نه ارنج تیم!
برانکو بار دیگر نشان داد با هیچ بازیکنی شوخی ندارد.

کنایه تند برانکو به مهدی طارمی/به فکر آقای گلی باش نه ارنج تیم!

برانکو بار دیگر نشان داد با هیچ بازیکنی شوخی ندارد.
کنایه تند برانکو به مهدی طارمی/به فکر آقای گلی باش نه ارنج تیم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author