کم تحرکی خطر مرگ را افزایش می دهد

کم تحرکی خطر مرگ را افزایش می دهد
هشت ساعت نشستن بدون تحرک در روز، تا ۶۰ درصد خطر مرگ زودرس را افزایش می دهد.
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


کم تحرکی خطر مرگ را افزایش می دهد

هشت ساعت نشستن بدون تحرک در روز، تا ۶۰ درصد خطر مرگ زودرس را افزایش می دهد.
۱۹:۲۷ – ۱۳۹۵ جمعه ۸ مرداد


کم تحرکی خطر مرگ را افزایش می دهد

عکس جدید اینستاگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author