کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود

کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود
گروهی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، فردا به سوریه سفر می کنند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود

گروهی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، فردا به سوریه سفر می کنند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author