کلید برد ایران مقابل قطر از زبان کی‌روش در اردوی تیم ملی

کلید برد ایران مقابل قطر از زبان کی‌روش در اردوی تیم ملی
خبرورزشی نوشت: تا همین چند وقت پیش، تیم ملی آرامش نداشت ولی این روزها همه می گویند تیم ملی در اولویت است.

کلید برد ایران مقابل قطر از زبان کی‌روش در اردوی تیم ملی

خبرورزشی نوشت: تا همین چند وقت پیش، تیم ملی آرامش نداشت ولی این روزها همه می گویند تیم ملی در اولویت است.
کلید برد ایران مقابل قطر از زبان کی‌روش در اردوی تیم ملی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author