کلاس مهربانی شاگرد و استاد (عکس)

کلاس مهربانی شاگرد و استاد (عکس)
سرمربیان دو تیم ذوب آهن و سایپا برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.

کلاس مهربانی شاگرد و استاد (عکس)

سرمربیان دو تیم ذوب آهن و سایپا برخورد گرمی با یکدیگر داشتند.
کلاس مهربانی شاگرد و استاد (عکس)

مرجع سلامتی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author