کفاشیان در انتخابات شورای فیفا شرکت می کند

کفاشیان در انتخابات شورای فیفا شرکت می کند
علی کفاشیان به طور حتم در انتخابات شورای اجرایی فیفا شرکت خواهد کرد. پیش تر گفته شد وی به دلیل لغو انتخابات این شورا در شهر گوای هند از حضور در این انتخابات انصراف خواهد داد.

کفاشیان در انتخابات شورای فیفا شرکت می کند

علی کفاشیان به طور حتم در انتخابات شورای اجرایی فیفا شرکت خواهد کرد. پیش تر گفته شد وی به دلیل لغو انتخابات این شورا در شهر گوای هند از حضور در این انتخابات انصراف خواهد داد.
کفاشیان در انتخابات شورای فیفا شرکت می کند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author