کشف جوان ترین سیاره

کشف جوان ترین سیاره
این سیاره نسبتا تازه متولد شده ،۵ تا ۱۰ میلیون ساله است . با توجه به این که سن جهان حدود ۱۴ میلیارد سال است ،این سیاره جوان ترین محسوب می شود.
۱۴:۲۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر


کشف جوان ترین سیاره

این سیاره نسبتا تازه متولد شده ،۵ تا ۱۰ میلیون ساله است . با توجه به این که سن جهان حدود ۱۴ میلیارد سال است ،این سیاره جوان ترین محسوب می شود.
۱۴:۲۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر


کشف جوان ترین سیاره

باران دانلود

label, , , , , , , , , , , ,

About the author