کشتی فرنگی دانشجویان جهان/ یک‌نقره و یک‌برنز نمایندگان ایران در روز اول

کشتی فرنگی دانشجویان جهان/ یک‌نقره و یک‌برنز نمایندگان ایران در روز اول
در جریان رقابت‌های چهار وزن نخست کشتی فرنگی دانشجویان جهان، یک مدال نقره، یک برنز و دو عنوان پنجمی از آن نمایندگان ایران شد.

کشتی فرنگی دانشجویان جهان/ یک‌نقره و یک‌برنز نمایندگان ایران در روز اول

در جریان رقابت‌های چهار وزن نخست کشتی فرنگی دانشجویان جهان، یک مدال نقره، یک برنز و دو عنوان پنجمی از آن نمایندگان ایران شد.
کشتی فرنگی دانشجویان جهان/ یک‌نقره و یک‌برنز نمایندگان ایران در روز اول

label, , , , , , , , , , , ,

About the author