کسب رتبه پانزدهم توسط انصاری در آسیا

کسب رتبه پانزدهم توسط انصاری در آسیا
نماینده شنای ایران در نخستین روز از مسابقات شنای قهرمانی آسیا با قرار گرفتن در رده پانزدهم ماده 100متر پروانه و بیستم در ماده 50 متر قورباغه به کار خود پایان داد.

کسب رتبه پانزدهم توسط انصاری در آسیا

نماینده شنای ایران در نخستین روز از مسابقات شنای قهرمانی آسیا با قرار گرفتن در رده پانزدهم ماده 100متر پروانه و بیستم در ماده 50 متر قورباغه به کار خود پایان داد.
کسب رتبه پانزدهم توسط انصاری در آسیا

دانلود تلگرام

label, , , , , , , , , , , ,

About the author