کری‌خوانی رضاییان برای بیرانوند

کری‌خوانی رضاییان برای بیرانوند
روز گذشته در تمرین پرسپولیس رامین رضاییان با ضربات کاشته توانست بیرانوند را مغلوب کند.

کری‌خوانی رضاییان برای بیرانوند

روز گذشته در تمرین پرسپولیس رامین رضاییان با ضربات کاشته توانست بیرانوند را مغلوب کند.
کری‌خوانی رضاییان برای بیرانوند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author