کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد
کریم باقری این روزها در مازندران است و به همراه پرسپولیس به عمان نرفت.

کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

کریم باقری این روزها در مازندران است و به همراه پرسپولیس به عمان نرفت.
کریم باقری بودن کنار یار قدیمی را به اردوی پرسپولیس ترجیح داد

سایت استخدامی

اتوموبیل

label, , , , , , , , , , , ,

About the author