کره شمالی موتور موشک با سوخت جامد ساخت

باوجود فشارهای بین المللی، کره شمالی موتور موشک با سوخت جامد را با موفقیت آزمایش کرد.
۰۸:۲۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۵ فروردین


روزنامه قانون

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , ,

About the author