کدام یک از این ها برای استقلال تصمیم سازی می کنند؟

کدام یک از این ها برای استقلال تصمیم سازی می کنند؟
استقلال پس از فصلی ناکام به ته خط رسید و حالا در آستانه تغییراتی اساسی است.

کدام یک از این ها برای استقلال تصمیم سازی می کنند؟

استقلال پس از فصلی ناکام به ته خط رسید و حالا در آستانه تغییراتی اساسی است.
کدام یک از این ها برای استقلال تصمیم سازی می کنند؟

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author