کاپیتان پشت بیرانوند درآمد/سید جلال:من هم به دادگاه می‌روم

کاپیتان پشت بیرانوند درآمد/سید جلال:من هم به دادگاه می‌روم
سیدجلال حسینی راه حمایت از بیرانوند را پیش گرفته‌است.

کاپیتان پشت بیرانوند درآمد/سید جلال:من هم به دادگاه می‌روم

سیدجلال حسینی راه حمایت از بیرانوند را پیش گرفته‌است.
کاپیتان پشت بیرانوند درآمد/سید جلال:من هم به دادگاه می‌روم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author