کاوه؛ موثر اما عصبانی (عکس)

کاوه؛ موثر اما عصبانی (عکس)
رفتارهای مهاجم نه جدید آبی ها در روزهایی که استقلال روزهای ابتدایی لیگ را می گذارند جای تعجب دارد.

کاوه؛ موثر اما عصبانی (عکس)

رفتارهای مهاجم نه جدید آبی ها در روزهایی که استقلال روزهای ابتدایی لیگ را می گذارند جای تعجب دارد.
کاوه؛ موثر اما عصبانی (عکس)

لوکس بلاگ

label, , , , , , , , , , , ,

About the author