کاوانی به ناپولی باز نخواهد گشت

کاوانی به ناپولی باز نخواهد گشت
آئورلیو دی لورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی تاکید کرد که علیرغم علاقه او به نوع بازی ادینسون کاوانی، این بازیکن به ناپولی باز نخواهد گشت.

کاوانی به ناپولی باز نخواهد گشت

آئورلیو دی لورنتیس، رئیس باشگاه ناپولی تاکید کرد که علیرغم علاقه او به نوع بازی ادینسون کاوانی، این بازیکن به ناپولی باز نخواهد گشت.
کاوانی به ناپولی باز نخواهد گشت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author