کاظمی به بدترین دوران مربی‌گری‌اش پایان داد

کاظمی به بدترین دوران مربی‌گری‌اش پایان داد
فرهاد کاظمی بعد از شکست مقابل سپاهان از سرمربی‌گری سیاه‌جامگان استعفا داد.

کاظمی به بدترین دوران مربی‌گری‌اش پایان داد

فرهاد کاظمی بعد از شکست مقابل سپاهان از سرمربی‌گری سیاه‌جامگان استعفا داد.
کاظمی به بدترین دوران مربی‌گری‌اش پایان داد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author