کارلوس: خامس به محبت نیاز دارد

کارلوس: خامس به محبت نیاز دارد
روبرتو کارلوس، اسطوره باشگاه رئال مادرید مدعی شد که خامس برای اثبات کیفیتش به محبت نیاز دارد.

کارلوس: خامس به محبت نیاز دارد

روبرتو کارلوس، اسطوره باشگاه رئال مادرید مدعی شد که خامس برای اثبات کیفیتش به محبت نیاز دارد.
کارلوس: خامس به محبت نیاز دارد

دانلود مستقیم تلگرام فارسی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author