کارت مربیگری میثاقیان برای مس صادر نشد

کارت مربیگری میثاقیان برای مس صادر نشد
اکبر میثاقیان نمی تواند روی نیمکت مس کرمان در دیدار با آلومینیوم هرمزگان بنشیند.

کارت مربیگری میثاقیان برای مس صادر نشد

اکبر میثاقیان نمی تواند روی نیمکت مس کرمان در دیدار با آلومینیوم هرمزگان بنشیند.
کارت مربیگری میثاقیان برای مس صادر نشد

علم و فناوری

مرجع توریسم

label, , , , , , , , , , , ,

About the author