کاراته‌کاهای ایران رقبای خود را شناختند

کاراته‌کاهای ایران رقبای خود را شناختند
رقابت‌های کاراته قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با حضور 404 کاراته کا از 24 کشور برگزار می شود.

کاراته‌کاهای ایران رقبای خود را شناختند

رقابت‌های کاراته قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا با حضور 404 کاراته کا از 24 کشور برگزار می شود.
کاراته‌کاهای ایران رقبای خود را شناختند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author