کادرفنی استقلال خوزستان تکمیل شد

کادرفنی استقلال خوزستان تکمیل شد
با پیوستن علی حیدر شریفی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا لیست کادرفنی استقلال خوزستان تکمیل شد.

کادرفنی استقلال خوزستان تکمیل شد

با پیوستن علی حیدر شریفی مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا لیست کادرفنی استقلال خوزستان تکمیل شد.
کادرفنی استقلال خوزستان تکمیل شد

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author