کاخ سفید: امنیت رژیم صهیونیستی، اولویت ملی آمریکاست

کاخ سفید: امنیت رژیم صهیونیستی، اولویت ملی آمریکاست
سخنگوی کاخ سفید گفت: دولت های آمریکا، تامین امنیت رژیم صهیونیستی را در زمره طرح های با اهمیت و دارای اولویت ملی خود می دانند.
۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


کاخ سفید: امنیت رژیم صهیونیستی، اولویت ملی آمریکاست

سخنگوی کاخ سفید گفت: دولت های آمریکا، تامین امنیت رژیم صهیونیستی را در زمره طرح های با اهمیت و دارای اولویت ملی خود می دانند.
۱۰:۳۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۵ شهریور


کاخ سفید: امنیت رژیم صهیونیستی، اولویت ملی آمریکاست

label, , , , , , , , , , , ,

About the author