کابینه ییلدریم از مجلس ترکیه رای اعتماد گرفت

کابینه ییلدریم از مجلس ترکیه رای اعتماد گرفت
کابینه بینالی ییلدریم روز یکشنبه در نشست فوق العاده مجلس ملی ترکیه رای اعتماد گرفت.
۲۱:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


کابینه ییلدریم از مجلس ترکیه رای اعتماد گرفت

کابینه بینالی ییلدریم روز یکشنبه در نشست فوق العاده مجلس ملی ترکیه رای اعتماد گرفت.
۲۱:۳۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۹ خرداد


کابینه ییلدریم از مجلس ترکیه رای اعتماد گرفت

خبرگزاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author