کابینه اندونزی امروز ترمیم می شود

کابینه اندونزی امروز ترمیم می شود
انتظار می رودرئیس جمهور اندونزی امروز کابینه اش را برای دومین بار در کمتر از دو سال گذشته ترمیم کند.
۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


کابینه اندونزی امروز ترمیم می شود

انتظار می رودرئیس جمهور اندونزی امروز کابینه اش را برای دومین بار در کمتر از دو سال گذشته ترمیم کند.
۰۸:۲۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۶ مرداد


کابینه اندونزی امروز ترمیم می شود

خرید رنک گوگل

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , ,

About the author