ژینولا: 8 دقیقه مرده بودم!

ژینولا: 8 دقیقه مرده بودم!
دیوید ژینولا، ستاره سابق فوتبال فرانسه، فاش کرد که بعد از سکته قلبی اش در ماه می گذشته در جریان یک بازی دوستانه، برای 8 دقیقه از دنیا رفته بود.

ژینولا: 8 دقیقه مرده بودم!

دیوید ژینولا، ستاره سابق فوتبال فرانسه، فاش کرد که بعد از سکته قلبی اش در ماه می گذشته در جریان یک بازی دوستانه، برای 8 دقیقه از دنیا رفته بود.
ژینولا: 8 دقیقه مرده بودم!

label, , , , , , , , , , , ,

About the author