ژرژ ژسوس:/ رئال بهترین بازیکن کره زمین را در اختیار دارد

ژرژ ژسوس:/ رئال بهترین بازیکن کره زمین را در اختیار دارد
ژرژ ژسوس، سرمربی اسپورتینگ لیسبون در نشست خبری بازی با رئال، اعتماد به نفس یالایی داشت و نسبت به پیروزی بر کهکشانی ها ناامید نشان نمی داد.

ژرژ ژسوس:/ رئال بهترین بازیکن کره زمین را در اختیار دارد

ژرژ ژسوس، سرمربی اسپورتینگ لیسبون در نشست خبری بازی با رئال، اعتماد به نفس یالایی داشت و نسبت به پیروزی بر کهکشانی ها ناامید نشان نمی داد.
ژرژ ژسوس:/ رئال بهترین بازیکن کره زمین را در اختیار دارد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author