چین: آمریکا ما را موعظه نکند

چین: آمریکا ما را موعظه نکند
روزنامه دولتی چین در گزارشی نوشت: آمریکا کشوری مشکل ساز است و حق ندارد چین را درباره پذیرش مسئولیت در قبال اقدامات کره شمالی موعظه کند زیرا تنش ها در شبه جزیره کره نتیجه مستقیم اقدامات آمریکا است.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


چین: آمریکا ما را موعظه نکند

روزنامه دولتی چین در گزارشی نوشت: آمریکا کشوری مشکل ساز است و حق ندارد چین را درباره پذیرش مسئولیت در قبال اقدامات کره شمالی موعظه کند زیرا تنش ها در شبه جزیره کره نتیجه مستقیم اقدامات آمریکا است.
۱۳:۴۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۲۴ شهریور


چین: آمریکا ما را موعظه نکند

label, , , , , , , , , , , ,

About the author