چک سیاسی که برای مالیات دایی صادر شده بود برگشت خورد/ علی دایی از پرسپولیس شکایت کرد

چک سیاسی که برای مالیات دایی صادر شده بود برگشت خورد/ علی دایی از پرسپولیس شکایت کرد
علی دایی بابت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس به کمیته انضباطی شکایت کرد.

چک سیاسی که برای مالیات دایی صادر شده بود برگشت خورد/ علی دایی از پرسپولیس شکایت کرد

علی دایی بابت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس به کمیته انضباطی شکایت کرد.
چک سیاسی که برای مالیات دایی صادر شده بود برگشت خورد/ علی دایی از پرسپولیس شکایت کرد

دانلود فیلم

مدرسه

label, , , , , , , , , , , ,

About the author