چوک: نفت اتفاق مثبت غیرمنتظره لیگ است

چوک: نفت اتفاق مثبت غیرمنتظره لیگ است
مربی کروات نیمکت سرخپوشان با توجه به عملکرد نفت آبادان برابر دیگر مدعیان، کار تیمش را برای کسب پیروزی در دیدار امروز سخت توصیف می کند.

چوک: نفت اتفاق مثبت غیرمنتظره لیگ است

مربی کروات نیمکت سرخپوشان با توجه به عملکرد نفت آبادان برابر دیگر مدعیان، کار تیمش را برای کسب پیروزی در دیدار امروز سخت توصیف می کند.
چوک: نفت اتفاق مثبت غیرمنتظره لیگ است

label, , , , , , , , , , , ,

About the author