چه کسی برای استقلال حاشیه درست می کند آقای رحمانی؛ شما یا رسانه ها؟

چه کسی برای استقلال حاشیه درست می کند آقای رحمانی؛ شما یا رسانه ها؟
بختیار رحمانی در تازه ترین مصاحبه های خود از رسانه ها انتقاد کرده است.

چه کسی برای استقلال حاشیه درست می کند آقای رحمانی؛ شما یا رسانه ها؟

بختیار رحمانی در تازه ترین مصاحبه های خود از رسانه ها انتقاد کرده است.
چه کسی برای استقلال حاشیه درست می کند آقای رحمانی؛ شما یا رسانه ها؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author