چهارمین مبلغ داعش در روسیه دستگیر شد

چهارمین مبلغ داعش در روسیه دستگیر شد
ماموران امنیتی روسیه موفق شدند از آغاز سال جاری تاکنون چهارمین مبلغ و یارگیر داعش را در این کشور دستگیر کنند.
۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ شهریور


چهارمین مبلغ داعش در روسیه دستگیر شد

ماموران امنیتی روسیه موفق شدند از آغاز سال جاری تاکنون چهارمین مبلغ و یارگیر داعش را در این کشور دستگیر کنند.
۱۹:۴۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۲ شهریور


چهارمین مبلغ داعش در روسیه دستگیر شد

label, , , , , , , , , , , ,

About the author