چهارسوی لیگ/بررسی انتشار مبلغ قراردادهای مربیان و بازیکنان

چهارسوی لیگ/بررسی انتشار مبلغ قراردادهای مربیان و بازیکنان
چهارسوی لیگ شنبه ۹ مرداد ۹۵ به موضوع ساختار و بازنگری در قوانین فوتبال کشورمان پرداخت. اما موضوعی که به چالش کشیده شد، انتشار مبلغ قراردادهای مربیان و بازیکنان طی روزهای بود که اخیرا با واکنش برخی مربیان همراه بوده است.
۰۰:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


چهارسوی لیگ/بررسی انتشار مبلغ قراردادهای مربیان و بازیکنان

چهارسوی لیگ شنبه ۹ مرداد ۹۵ به موضوع ساختار و بازنگری در قوانین فوتبال کشورمان پرداخت. اما موضوعی که به چالش کشیده شد، انتشار مبلغ قراردادهای مربیان و بازیکنان طی روزهای بود که اخیرا با واکنش برخی مربیان همراه بوده است.
۰۰:۱۰ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۰ مرداد


چهارسوی لیگ/بررسی انتشار مبلغ قراردادهای مربیان و بازیکنان

لردگان

label, , , , , , , , , , , ,

About the author