چرا کارلوس کی‌روش لیست تیم ملی را نداد؟

چرا کارلوس کی‌روش لیست تیم ملی را نداد؟
سرمربی تیم ملی طبعتا باید شب گذشته لیست ایران را اعلام می کرد.

چرا کارلوس کی‌روش لیست تیم ملی را نداد؟

سرمربی تیم ملی طبعتا باید شب گذشته لیست ایران را اعلام می کرد.
چرا کارلوس کی‌روش لیست تیم ملی را نداد؟

label, , , , , , , , , , , ,

About the author